/upload/images/2019/300_156320652191533.jpeg

اعزام حسابدار(دائم و پاره وقت)

ما اعتقاد داریم امور مالی هرسازمان مهم ترین و حساس ترین بخش هرشرکت یا موسسه است .

حساب کلینیک  با بهره مندی از بهترین حسابداران در ایران ،  به اعزام حسابدار در سطوح مختلف طبق درخواست کارفرمایان محترم می پردازد.

در این حوزه حساب کلینیک با توجه به نوع فعالیتهای کارفرمایان و دریافت درخواست نیروی مالی و حسابداری, نسبت به معرفی و حمایت از حسابدار اعزامی اقدام می نماید .خدمات حساب کلینیک در این حوزه بصورت زیر انجام می شود :

 

*اعزام  حسابدار پاره وقت (حسابدار ارشد , رئیس حسابداری , مدیر مالی)

*اعزام حسابدار تمام وقت (حسابدار ارشد , رئیس حسابداری , مدیر مالی)

 اولویت  کادر فنی حساب کلینیک, جذب نیروهای مالی  متخصص و متعهد ی است که  سوابق همزمان حسابداری و حسابرسی داشته باشند  تا نیروی مالی اعزامی به شرکت های طرف قرارداد با دید کامل به مباحث مالیاتی که با اهمیت ترین بخش در حسابداری می باشد را پوشش دهند .