/upload/images/2019/300_1564229603423619.jpg

دپارتمان شرکتهای صادراتی و وارداتی

خدمات ما برای شرکتهای صادراتی :

 

1-مدیریت دریافتها و پرداختهای ارزی با توجه به نوسانات ارزی و گلوگاههای موجود در دریافت و پرداخت منابع ارزی .
2-اتخاذ تدابیر لازم جهت اطمینان از استفاده از کمترین نرخ ارز موجود دربازار . 
3-برنامه ریزی جهت وصول مطالبات و تسویه بدهیها با استفاده از ابزارهای موجود دربازار تامین مالی از جمله تهاتر .
4-مدیریت و بروز آوری ثبت اسناد حسابداری و تهیه ترازآزمایشی قابل اتکاء.
5-مدیریت و بروزآوری و تجزیه سنی بدهکاران و برنامه ریزی جهت تطبیق و وصول مطالبات  .
6-مدیریت و به روزآوری وضعیت مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی و مالیات  شرکت با کاهش ریسکهای موجود در این زمینه ها .
7-مدیریت و ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد ،مالیات بر ارزش افزوده ،خریدو فروش فصلی در مواعد قانونی .
8-مدیریت و تهیه گزارشات مدیریتی (نقدینگی ،سودو زیان ،فروش ،بودجه و ...)
9-مدیریت و اجرای کنترل داخلی در شرکت .
10-تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده و سود و زیان به تفکیک هرکالا.