/upload/images/2019/300_1564044083387025.jpeg

گزارش توجیهی افزایش سرمایه

تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه Capital Increase

شرکت ها در طول دوران فعالیت خود به دلائل مختلف ازجمله :

* اجرای طرح توسعه

* افزایش سرمایه در گردش

* اصلاح نسبت های مالی

*رعایت موارد قانون تجارت

و یا سایر الزامات و نیازهای خود اقدام به افزایش سرمایه Capital Increase نمایند.

برای این منطور لازم است تا  گزارش توجیهی مربوط را که علل و نحوه و منابع  افزایش سرمایه را در گزارشات و فرمتهای خاص تهیه وبه هیئت مدیره و صاحبان سهام ارائه نمایند.

یکی از  خدمات مشاوره ای قابل ارائه توسط متخصصین و کارشناسان حساب کلینیک ,تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه Capital Increase برای ارائه به هئیت مدیره و همچنین مجمع صاحبان سهام می باشد. در تهیه این نوع از گزارش توجیهی از استانداردها، سرفصل ها و رویه های تعیین شده از سوی سازمان بورس، بانک ها و سایر ارگان های مربوط پیروی می نماید. همچنین در تهیه این نوع از گزارشات کارشناسان شرکت از نرم افزارهای محاسبات مالی اقتصادی مثل کامفار وسایر همچنین مدل های مالی تدوین شده در نرم افزار اکسل Excel . wordاستفاده می نماید.

برخی از منابع مورد استفاده در تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد :

بخش اول- وضعیت صورت های مالی فعلی و سنوات قبلی شرکت درخواست کننده 

بمنظور ارائه تصویری گویا از شرکت و بررسی وضعیت کنونی آن از دیدگاه مالی نیاز است تا صورت های مالی فعلی و نسبت ها و شاخص های حسابداری شرکت برآورد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شود و وضعیت آن برای سهامداران و اعضاء هیئت مدیره تشریح گردد. تعداد سهامداران، نسبت سهام آنها، سود (زیان) انباشته شرکت، اندوخته طرح توسعه، اندوخته قانونی، دارایی های جاری، وضعیت ترازنامه از جمله مواردی هستند که نیاز می باشد قبل از پرداختن به مسئله افزایش سرمایه، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند. همچنین نیاز است تا نسبت های مالی و حسابداری استخراج و در این بخش از گزارش ارائه گردد. نسبت های مالی شرکت گویای عملکرد سالهای گذشته می باشد و در مواقعی نیاز است تا این نسبت های مالی اصلاح و به حد استاندارد افزایش و یا کاهش یابند. در واقع بخشی از اهداف مربوط به افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی شرکت و بهبود نسبت های مالی نیز می باشد. لذا نیاز است که در این بخش از گزارش، وضعیت مالی شرکت بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد و شاخص هایی جهت ارزیابی آن برآورد و ارائه گردد.

 

بخش دوم- علل توجیهی افزایش سرمایه

اجرای طرح توسعه از جمله دلایلی است که منتج به تدوین گزارش افزایش سرمایه می شود. براین اساس در گزارش افزایش سرمایه می بایستی پارامترهای توجیهی مربوط به طرح توسعه بررسی و ارائه گردد. اگر قرار است تا محصول جدیدی تولید گردد و یا ظرفیت تولید کنونی افزایش یابد می بایستی تحلیل بازار و همچنین توجیهات فنی و مالی تدوین شده در این خصوص ارائه گردد. براین اساس بطور معمول یک گزارش توجیهی یا FSمربوط به طرح توسعه که جداگانه انجام شده است را می توان بعنوان پیوست گزارش توجیهی افزایش سرمایه ارائه نمود و یا اینکه بخش های اصلی مربوط در این گزارش توجیهی را در گزارش افزیش سرمایه قرار داد. در این نوع از افزایش سرمایه، از سرمایه جذب شده، برای سرمایه گذاری در طرح توسعه استفاده می شود و درواقع داراییهای مشهود شرکت افزایش خواهد یافت.

اما در مواقعی نیز این امکان وجود دارد که علت اصلی افزایش سرمایه، اصلاح ساختاری مالی و بهبود نسبت های مالی شرکت باشد و از افزایش سرمایه جهت این موارد استفاده گردد. براین اساس لازم است تا با تشریح کامل نسبت های مالی و بررسی چرایی و چگونگی ایجاد آنها علل توجیهی افزایش سرمایه تشریح گردد. در این حالت افزایش سرمایه می بایستی به نحوی صورت گیرد که نسبت های مالی شرکت اصلاح شده و ساختار حسابداری و سرفصل های ترازنامه ای شرکت بطور مناسبی بهبود یابد.

بخش سوم- نحوه انجام افزایش سرمایه

رقم مورد نیاز جهت افزایش سرمایه گاهی بصورت مبلغی است که به دارایی های شرکت اضافه می گردد نظیر آورده نقدی سهامداران و در مواقعی نیز در سایر سرفصل های ترازنامه نظیر سود انباشته شرکت وجود دارد و صرفا با افزایش سرمایه این مبالغ به سرمایه ثبت شده شرکت اضافه خواهد شد.

طبق روش ها و رویه های استاندارد افزایش سرمایه، محل‌های تأمین افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد.

  • از محل آورده نقدی سهامداران
  • از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران
  • از محل سود انباشته
  • از محل اندوخته طرح و توسعه
  • از محل سایر اندوخته‌ها
  • از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

در گزارش توجیهی افزایش سرمایه می بایستی بصورت دقیق محل تأمین افزایش سرمایه که می تواند بصورت ترکیبی از منابع فوق باشد، برای سهامداران و اعضاء هیئت مدیره مشخص گردد.

بخش چهارم- وضعیت شرکت پس از افزایش سرمایه

در انتهای گزارش افزایش سرمایه می بایستی وضعیت سهامداران و نسبت های سهامداری آنها و همچنین اعداد و ارقام سرفصل های مختلف ترازنامه، پس از افزایش سرمایه برآورد و ارائه گردد. نتایج حاصل از افزایش سرمایه در این بخش از گزارش ارائه می گردد. درصورتی که هدف از افزایش سرمایه اجرای طرح توسعه باشد، نتایج مالی حاصل از اجرای طرح توسعه برای سال های آتی ارائه می گردد. میزان درآمد شرکت و حجم محصولات تولیدی و هزینه های جاری و سایر پارامترهایی که با اجرای طرح توسعه تحت تأثیر قرار می گیرند می بایستی در این بخش از گزارش ارائه گردند.