• نام :
 • زمینه فعالیت : مشاور مالی و مالیاتی
 • تاریخ عضویت : 1398/06/19
سوال،درخواست: تغییرات صورتهای مالی سال 98وفایل اکسل وwordضورتهای مالی سال 98
 • برای دانلود رایگان فایل اکسل صورتهای مالی سال 98 کلیک کنید 

  برای دانلود رایگان فایل word صورتهای مالی سال 98 کلیک کنید .

  آیا صورتهای مالی نمونه سال 1398 ابلاغ شده است ؟

  صورتهای مالی نمونه  جدید سال 98

  آیا صورتهای مالی نمونه جدید منتشر شده است ؟

  آیادر صورتهای مالی نمونه سال جدید تغییراتی نسبت به سنوات قبل بوده است ؟

  آیا استانداردهای حسابداری جدید در صورتهای مالی جدید سال 98 بروز شده است ؟

  تغییرات اساسی در صورتهای مالی نمونه جدید سال 98 چیست ؟

  تغییرات صورت گرفته در نحوه ارائه صورت های مالی جدید  از سال ۱۳۹۸ کدام موارد  چیست ؟

  دانلود رایگان فایل word صورتهای مالی سال 98

  اولین صورتهای مالی تهیه شده برمبنای صورتهای مالی جدید سال 98

ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 26 شهریور 1398 در ساعت : 14:46
 • نام : محمد
 • تاریخ عضویت : 1398/04/15
پاسخ،راهکار،پیشنهاد
ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 26 شهریور 1398 در ساعت : 15:45
 • نام : محمد
 • تاریخ عضویت : 1398/04/15
پاسخ،راهکار،پیشنهاد
 • تمامی تغییرات صورت های مالی نمونه بر اساس استانداردهای حسابداری و وصورتهای مالی جدید :

  تغییرات دراستانداردها صورتهای مالی سال 98 به شرح زیر می باشد :
  *استاندار بروز شده شماره ۱: ارائه صورت های مالی
  *استاندار بروز شده شماره ۲: صورت جریانهای نقدی
  *استاندار بروز شده شماره ۳۴: رویه های حسابداری ، تغییر در برآورد های حسابداری و اشتباهات
  *استاندارد بروز شده شماره ۳۵: مالیات بر درآمد
  *استاندار بروز شده شماره ۳۶:ابزارهای مالی : ارائه
  *استاندار بروز شده شماره ۳۷: ابزار های مالی: افشا
  تمامی  تغییرات بر مبنای استاندارهای حسابداری بین المللی و گزارشگری مالی بین المللی IFRS  با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار بروز رسانی انجام شده است .

  تغییرات اساسی در صورتهای مالی جدید سال 98:
  بر اساس استاندارد های حسابداری جدید و صورتهای مالی جدید سال 98،تعداد صورتهای مالی اساسی از چهار صورت مالی به پنج صورت مالی افزایش یافته است که به شرح زیر میباشد:

  1-صورت سود و زیان
  2-صورت سود و زیان جامع
  3-صورت وضعیت مالی
  4-صورت تغییرات در حقوق مالکانه
  5-صورت جریان های نقدی

  تغییرات  کلی صورت گرفته در نحوه ارائه صورت های مالی از سال ۱۳۹۸ به شرح زیر میباشد:
  1-یک صورت مالی جدید به نام صورت تغییرات در حقوق مالکانه به صورتهای مالی اضافه شده است.
  2-ترتیب صورتهای مالی نیز تغییر یافته است صورت سود و زیان  قبل از ترازنامه ارائه گردیده است.
  3-نام ترازنامه به صورت وضعیت مالی تغییر پیدا کرده است.
  4-در صورتهای مالی قبلی ترازنامه به شکل T ارائه میگردید ، در صورتی که در صورتهای مالی جدید اقلام صورت وضعیت مالی یا ترازنامه به صورت ستونی زیر هم قرار میگیرند و اولویت قرار گیری اقلام به این صورت میباشد که اقلامی که از قدرت نقد شوندگی کمتری برخوردارند در ردیف های بالا تر قرار میگیرند.
  5-نکته مهم در صورت سود و زیان  این مورد میباشد که مالیات بر درآمد در این صورت مالی با عنوان هزینه مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده است.
  6-صورت جریانهای نقدی از پنج طبقه به سه طبقه کاهش یافت.

ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 26 شهریور 1398 در ساعت : 15:13
 • نام :
 • تاریخ عضویت : 1398/06/19
پاسخ،راهکار،پیشنهاد
ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 26 شهریور 1398 در ساعت : 14:56